Current CalendarWiz Menu:
https://www.calendarwiz.com/calendars/calendar.php?crd=uucp&nolog=1&cid%5B%5D=all

Updated CalendarWiz Menu only showing 2 categories:
https://www.calendarwiz.com/calendars/calendar.php?crd=uucp&cid[]=226890&cid[]=226889

Updated CalendarWiz only showing 1 category (without rentals)
https://www.calendarwiz.com/calendars/calendar.php?crd=uucp&cid[]=226889